Trung tâm ISR

img-logo-isr_5
Dựa trên thực tiễn hoạt động nghiên cứu và cập nhật phương pháp, ISR cũng triển khai đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực nghiên cứu trong KHXH cho các nghiên cứu viên, giảng viên tại Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình được “đóng gói” và/hoặc dựa trên dự án thực tiễn.
XEM THÊM

Sự kiện

3
Cố vấn cao cấp
5
Nghiên cứu viên cơ hữu
6
Top 6 repec Vietnam 09/2017
7
Bài ISI/SCOPUS 2017

Các nhóm nghiên cứu

duongpt
November 13, 2017

Nhóm Y – Xã hội