Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội liên ngành

The Centre for Interdisciplinary Research – ISR of Western University, Hanoi

3
Cố vấn cao cấp
5
Nghiên cứu cơ hữu
6
TOP 6 REPEC VIETNAM 09/2017
7
BÀI ISI/SCOPUS 2017

Về chúng tôi

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội liên ngành (The Centre for Interdisciplinary Research – ISR) được thành lập theo Quyết định số 135/QĐ-ĐHTT ngày 01/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây.

Sứ mệnh của ISR là trở thành một trung tâm xuất sắc, nơi điều phối và công bố quốc tế các nghiên cứu ngành/liên ngành trong khoa học xã hội (KHXH) có uy tín của Việt Nam.

Về chúng tôi

Dựa trên thực tiễn hoạt động nghiên cứu và cập nhật phương pháp, ISR cũng triển khai đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực nghiên cứu trong KHXH cho các nghiên cứu viên, giảng viên tại Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình được “đóng gói” và/hoặc dựa trên dự án thực tiễn.

BAN CỐ VẤN KHOA HỌC

Trường Đại học Thành Tây – Đại học thời đại mới

Trường chủ trương luôn cập nhật và áp dụng các phương pháp tiên tiến vào giảng dạy. Hà Nội sẽ là lớp học, giảng đường và cuộc sống sẽ là bài học thực tiễn. Phương pháp giáo dục dựa trên dự án (project based learning) và học tập dựa trên vấn đề (problem based learning) kết hợp với việc áp dụng triệt để Công nghệ giáo dục để mang lại hiệu quả cao nhất cho người học.