22547698_133948333996933_1270475577_n

Vương Thu Trang

Vương Thu Trang: nghiên cứu viên cộng tác từ xa, hiện đang học tại Học viện Chính trị Paris (Sciences Po), phân viện Dijon. Vương Thu Trang hiện là nghiên cứu viên trẻ nhất Việt Nam có 6 công bố quốc tế trên các ấn phẩm khoa học uy tín cao, trong đó có 3 ấn phẩm thuộc danh mục WoS và/hoặc Scopus.